20/08/2016

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

§ 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tanssitiimin Tanssiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

§ 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tanssin harrastusta Turun seudulla sekä koota taiteen harrastajat yhteiseen toimintaan ja edistää eri taiteenalojen välistä yhteistyötä Turussa ja ympäristössä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kursseja, kokouksia, esitelmiä – ja valistustilaisuuksia, tanssiesityksiä ja toimii yhteistyössä muiden alan harrastajien kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksua ja toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä vastaanottaa avustuksia.

§ 3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset
ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

§ 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

§ 5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden erikseen
kummallekin jäsenryhmälle ja maksutavan määrää yhdistyksen vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua.

§ 6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Hallituksen kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni tai vaaleissa arpa.

§ 7. Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

§ 8. Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus / toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.8. – 31.7.  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille / toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan / toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

§ 9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä lokakuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille joko postitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

§ 10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. vuosikokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilitarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa / toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin niin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§ 11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttumisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Tanssitiimin tanssiyhdistys ry